Shiv Tandav Stotram Lyrics – Easy reading for beginners

Shiv Tandav Stotram lyrics are composed by King Ravana dedicated to lord Shiv. It’s one of the most difficult Sanskrit  song written all time.

Song TitleShiv Tandav Stotram
Video
Shiv Tandav Stotram Lyrics pdf Click Here to Download Shiv Tandav Stotram Lyrics pdf
Shiv Tandav Stotram meaning and translationMeaning & Translation

Note: For easy reading, we split the words in parts.

Shiv Tandav Stotram Lyrics

Jata taveega lajjala pravaaha paavi tasthale
Galeva lambya lambitaam bhujaanga tunga malikam
Damad damad damad dama ninada vada marvayam
Chakara chandtandavam tanotura shiva, shivam..

Jata kataha sambhrama bhrama nilimpa nirjhari
Vilola veechi vallarai virajamana murdhani
Dhaga dhaga dhaga jvalala laatta patta pavake
Kishora chandra shekhare rati pratik-shanam mama ..

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura
Sphuradi ganta santati pramodamana-manase
Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi
Kva chidigam bare mano vinodha metu vastuni

Jata bhujanga pingala sphuratphana mani prabha
Kadamba kumkuma drava praliptha digva dhumukhe
Madandha sindhu raspura tvagu tariya medure
Mano vinoda madh bhutam bibhartu bhuta bhartari

Om Namah Sivaaye…
[ Sadha shivam Bajaam Yaham ]x2
Om Namah Sivaaye…

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara
Prasuna dhuli dhorani vidhusa ranghri pithabhuh
Bhujanga mala yani baddha jata jutaka
Shree yaichi raya jayatam chakora bandhu shekhara

Lala tachat varaj vala dhanajnjayas pulinga bha
nipita pancha sayagam namanni limpa nayakam
Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam
Maha kapali sampade shiro jatala mas tunah

Karala bhala pattika dhaga dhaga dhaga jwala
dhananja yahu teekruta prachanda panja sayake
Dharaa dharendra nandini kuchagra chitra pathraka
Pra kalpanaika shilpini trilochane ratir mama

naveena megha mandali nirud dhadur dhara sphurat
Kuhunis hithi nitamah prabandha baddha kandharah
nilimpa nirjharee dhara stanotu krutti sindhurah
Kalani dhana bandhurah shriyam jagad dhuran…dharah…

Ommm……

Praphulla neela pankhaja prapancha kalima prabha
Valambi kantha kandhali raruchi prabaddha kandharam
Smarach chidam purach chidam bhavach chidam makhach chidam
Gajachchi dandhaka chidam tamamtaka chidam bhaje

Akharva sarva mangala kalaaka damba manjari
Rasa pravaha madhuri vijrumbhana madhu vratam
Smaran takam puran takam bhavan takam makhan takam
Gajanta kandha kan takam taman takan takam bhaje

Ommm……

Jayatvada bhravi bhrama bhramad bhujanga mashvasa
Dhivinir gamat kramas purat karaala bhaal havyavat
Dhimi dhimi dhimi dhvanan mrdanga tunga mangala
Dhvani kramapravartita prachanda tandavah shivah …..

Drushadvi chatra thalpayor bhujanga maukti kasrajor
Garishtha ratna loshthayoh suhrud vipaksha pakshayoh
Trushnara vinda chakshushoh prajamahi mahendrayoh
Sama pravarta yanmanah kada sada shivam bhajamyaham.

Kada nilimpa nirjhari nikujnja kotare vasanh
Vimukta durmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh
vilola lola lochano lalama bhala lagnakah
Shiveti mantra muchcharan sada sukhi bhavamyaham

imamhi nitya meva muktam uttamottamam stavam
Pathansmaran bruvannaro vishuddhi meti santatam
Hare gurau subhakti mashu yati nanya thagatim
Vi mohanam hi dehinam sushanka rasya chintanam…


Shiv Tandav Stotram Lyrics Meaning and Translation

You May Like:

Mera Bhola hai Bhandari Lyrics

If you need the all details or full meaning about this song please comment down.

Thank you for reading “ Shiv Tandav Stotram Lyrics ” till this end.
If you have any comments, complains or Suggestions to Nepali songs lyrics please comment down or,
Email us at : [email protected]
or
Fill this contact form : Click here For Contact Form
Submit your lyrics and promote your SongSubmit your Lyrics from here

Sharing is caring, Spread this beautiful & Powerful Lyrics to world

Subscribe to our Newsletter From sidebar for recent updates (Only Quality Emails !)

4 thoughts on “Shiv Tandav Stotram Lyrics – Easy reading for beginners

Leave a Reply